Aanscherping Wet normering topinkomens goedgekeurd door Tweede Kamer

Terug
Aanscherping Wet normering topinkomens goedgekeurd door Tweede Kamer
Categories
Nieuws
Datum:
20 Feb 2017

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een aanpassing van de Wet normering topinkomens, die drie jaar geleden in werking is getreden en topinkomens in de publieke en semipublieke sector maximeert. De beoogde inwerkingtreding van de evaluatiewet is 1 juli 2017.

Door:
Marieke ten Broeke

De evaluatiewet heeft ten eerste als doel de doelmatigheid en uitvoering van de wet te verbeteren. Zo zullen onder de nieuwe wet ook de inkomens van bestuurders met meerdere deeltijdfuncties die samen meer dan één fte zijn, gemaximeerd worden. Ook beoogt de wetswijziging constructies tegen te gaan waarin bestuurders op papier niet als topfunctionaris worden aangemerkt en zo maximering van hun inkomen ontwijken. Daartoe wordt de definitie van het begrip ‘topfunctionaris’ uitgebreid; functionarissen die de functie van topfunctionaris voor een periode van langer dan twaalf maanden hebben vervuld en die na beëindiging van de functievervulling in dienst blijven bij de instelling, blijven voor vier jaar genormeerd.

Een tweede doel van de nieuwe wet is het verminderen van de administratieve lasten van met name kleine instellingen die onder de reikwijdte van de WNT vallen waar de bezoldigingen van topfunctionarissen ver onder het toepasselijke bezoldigingsmaximum liggen of topfunctionarissen zelfs onbezoldigd, als vrijwilliger, werkzaam zijn. Hoewel de WNT-norm voor deze instellingen blijft gelden, worden ze vrijgesteld van de publicatie- en meldplicht. Zo vervalt voor deze instellingen de verplichting om bezoldigingsgegevens in het financieel verslaggevingsdocument op te nemen en deze door de accountant te laten controleren.

Een ander belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige WNT is dat variabele beloning niet langer verboden is. Het totaal van vaste en variabele beloning mag de WNT-norm echter niet overschrijden. Ontslagvergoedingen die volgen uit een cao worden onder de nieuwe wet in beginsel niet genormeerd door de WNT.

Inmiddels zijn ook plannen gemaakt voor een nieuwe WNT. Deze plannen, die onder meer bestaan uit het uitbreiden van de WNT naar alle medewerkers van (semi)publieke instellingen, worden nu beoordeeld door de Raad van State. We houden u op de hoogte van ontwikkelingen in het wetgevingstraject.

Dit artikel is bedoeld om u ad hoc informatie te geven over nieuwe wetgeving en jurisprudentie en bevat geen juridisch advies. Als u meer over dit onderwerp wilt weten of als u juridisch advies nodig heeft, neem dan contact met ons op: info@bd-advocaten.nl