Compensatie werkgever voor transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Terug
Compensatie werkgever voor transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid
Categories
Insights
Onderwerpen
Transitie vergoeding
Datum:
14 Nov 2016

Door:
Inge Arts

Na inwerkingtreding van de Wwz op 1 juli 2015, hebben werknemers bij ontslag op initiatief van de werkgever, recht op een transitievergoeding indien zij ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest. Bij deze wetswijziging is geen rekening gehouden met werknemers waarvan het dienstverband wordt beëindigd na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Om deze reden werd het bij veel werkgevers inmiddels gebruik om de arbeidsovereenkomst van een werknemer, die twee jaren of langer arbeidsongeschikt is, niet te beëindigen.

Het ‘slapend’ laten voortbestaan van de arbeidsovereenkomst om zo aan betaling van de transitievergoeding te ontkomen is toegestaan, zo bleek recentelijk ook weer uit een uitspraak van het Hof Den Haag. In de toekomst lijkt dit echter niet meer nodig, gezien een recent ingediend (nog niet gepubliceerd) wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel behelst de werkgever te compenseren voor de kosten van de transitievergoeding, indien deze vergoeding verschuldigd wordt wegens de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een werknemer die twee jaar of langer arbeidsongeschikt is. Uitgangspunt voor compensatie is dat de arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd (of niet voortgezet) als direct gevolg van het feit dat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat is de bedongen arbeid te verrichten. De maatregel zal met terugwerkende kracht worden ingevoerd vanaf 1 juli 2015.

De regeling is zowel van toepassing in geval van (i) opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid,( ii) het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst indien de werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst ziek is alsmede (iii) beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden in geval van ziekte.

Deze compensatie zal door het UWV worden toegekend vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat echter wel een verhoging van de (uniforme) premie tegenover, zodat de werkgever per saldo alsnog voor een deel van de kosten opdraait. Het Awf zal niet méér compensatie uitkeren dan de hoogte van de transitievergoeding waarop een werknemer recht heeft op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Ook zal de compensatie niet hoger zijn dan het bedrag gelijk aan het tijdens de ziekte van de werknemer betaalde loon. De periode waarover eventueel een loonsanctie is opgelegd, telt niet mee; deze (transitie)kosten blijven voor rekening van werkgever.

Tot slot zullen nadere regels worden opgesteld betreffende de toekenning van de compensatie, de aanvraagprocedure en de wijze waarop een werkgever moet aantonen dat een recht bestaat op de compensatie en de omvang daarvan. Om misbruik te voorkomen wordt geen of een lagere compensatie toegekend indien werkgever – bewust of onbewust – foutieve informatie verstrekt. Daarnaast kan dan aangifte worden gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM).

Wij houden u uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen ten aanzien van dit wetsvoorstel en nadere regelingen.

Dit artikel is bedoeld om u ad hoc informatie te geven over nieuwe wetgeving en jurisprudentie en bevat geen juridisch advies. Als u meer over dit onderwerp wilt weten of als u juridisch advies nodig heeft, neem dan contact met ons op: info@bd-advocaten.nl