Eerste Kamer stemt in met wijziging Arbowet

Terug
Eerste Kamer stemt in met wijziging Arbowet
Categories
Nieuws
Datum:
21 Feb 2017

Voor lopende contracten met arbodienstverleners geldt een overgangsperiode van maximaal een jaar na de datum van inwerkingtreding.

Door:
Marieke ten Broeke

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. De datum van inwerkingtreding wordt later bij Koninklijke Besluit bekend gemaakt maar naar alle verwachting zal dit 1 juli 2017 zijn. Voor lopende contracten met arbodienstverleners geldt een overgangsperiode van maximaal een jaar na de datum van inwerkingtreding.

De wet roept een aantal nieuwe verplichtingen in het leven. Dit gebeurt ten eerste ten aanzien van medezeggenschap bij arbodienstverlening:

  • De onderneming moet instemming vragen aan de ondernemingsraad voor de persoon en positionering van de preventiemedewerker.
  • De bedrijfsarts dient nauw samen te werken met de medezeggenschap binnen de onderneming. Jaarlijks dient overleg plaats  te vinden tussen de arbodienst en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Ten aanzien van de bedrijfsarts gelden vanaf de datum van inwerkingtreden de volgende maatregelen:

  • Er dient een basiscontract te worden gesloten tussen de bedrijfsarts en werkgever. Daarin dient te worden vastgelegd hoe de manier van ondersteuning plaatsvindt en hoe de voor de werkgever geldende verplichtingen worden uitgevoerd. De volgende verplichtingen dienen in het basiscontract te worden opgenomen, onder vermelding van de manier waarop hieraan uitvoering zal worden gegeven:

- De bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken

- De bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure  

- De bedrijfsarts moet nauw samenwerken met de preventiemedewerker en de OR, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers  

- De bedrijfsarts honoreert in beginsel het verzoek om een second opinion  

- De bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen

- De bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor beroepsziekte

  • Niet de bedrijfsarts maar  de werkgever is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding. Werknemer en werkgever zijn samen zelf verantwoordelijk voor de implementatie van het advies van de bedrijfsarts.

De Inspectie SZW kan handhaven wanneer wordt nagelaten een basiscontract te sluiten of wanneer de verplichte inhoud van het basiscontract niet wordt nageleefd. Indien de verplichting tot het melden van beroepsziekten niet voldoende stimulerend blijkt, zal de wetgever een wettelijke mogelijkheid tot het opleggen van een boete creëren.

Dit artikel is bedoeld om u ad hoc informatie te geven over nieuwe wetgeving en jurisprudentie en bevat geen juridisch advies. Als u meer over dit onderwerp wilt weten of als u juridisch advies nodig heeft, neem dan contact met ons op: info@bd-advocaten.nl