Participatiewet en de Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Terug
Categories
Archief
Datum:
19 Nov 2014

Dit artikel is bedoeld om u ad hoc informatie te geven over nieuwe wetgeving en jurisprudentie en bevat geen juridisch advies. Als u meer over dit onderwerp wilt weten of als u juridisch advies nodig heeft, neem dan contact met ons op: info@bd-advocaten.nl

Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Met deze nieuwe wet worden de Wajong (arbeidsongeschiktheidsregeling voor jonggehandicapten), de WSW (sociale werkvoorziening) en de WWB (Wet werk en bijstand) gebundeld. De verantwoordelijkheid voor mensen met een arbeidshandicap komt hiermee bij de gemeenten en het UWV te liggen. Zij moeten beoordelen of iemand geschikt is voor een reguliere baan. Uitgangspunt is dat mensen met een arbeidshandicap zoveel mogelijk aan een baan bij gewone bedrijven geholpen worden.

Gemeenten, werkgevers, vakbonden en het Rijk hebben in het sociaal akkoord afgesproken dat er tot 2026 125.000 extra banen bij komen voor de doelgroep arbeidsgehandicapten, waarvan 100.000 banen in de marktsector (de zgn. banenafspraak op macro-niveau). Elk jaar wordt bijgehouden hoeveel banen erbij gekomen zijn. Wordt niet voldaan aan deze banenafspraak, dan treedt de quotumheffing in werking.

De quotumheffing op werkgeversniveau moet werkgevers stimuleren om meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Werkgevers dienen ervoor te zorgen dat een nog nader te bepalen percentage van haar personeelsbestand bestaat uit mensen met een arbeidsbeperking. Dit geldt niet voor werkgevers met minder dan 25 werknemer (uitgaande van 25 keer het gemiddeld aantal verloonde uren per werknemer (à 31,1 uren)). Het quotumpercentage wordt vastgesteld wanneer blijkt dat de banenafspraak op macro-niveau niet wordt gerealiseerd en kan derhalve op dit moment nog niet worden vastgesteld. Voldoet een werkgever niet aan het percentage, dan wordt het (quotum)tekort omgerekend naar het aantal niet ingevulde arbeidsplaatsen per werkgever. De heffing bedraagt vervolgens 5.000 euro per niet ingevulde arbeidsplaats. Indien werkgevers in een jaar tot 2026 niet voldoende banen realiseren, treedt de wettelijke bepaling voor de quotumheffing in werking. Ter illustratie: volgens het wetsvoorstel dienen over het jaar 2015 in de marktsector 6.000 extra banen te zijn gerealiseerd ten opzichte van de nulmeting (met als peildatum 1 januari 2013), in 2016 dienen er in totaal 14.000 extra banen te zijn gerealiseerd binnen deze sector. Overigens tellen alle gerealiseerde banen mee voor de banenafspraak, ook indien de werknemers op uitzend- of detacheringsbasis bij een werkgever werken.

Werkgevers doen er derhalve goed aan zich te oriënteren op de mogelijkheden van het in dienst nemen van arbeidsbeperkten en eventueel hun vacatures aan te passen zodat zij tevens geschikt zijn voor arbeidsbeperkten.