Wijzigingen Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2014

Terug
Categories
Archief
Datum:
16 Jan 2014

Op dit moment is het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid in behandeling bij de Eerste Kamer.

Op dit moment is het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid in behandeling bij de Eerste Kamer. Wordt het voorstel aangenomen (daarover bestaat nog geen zekerheid), dan treden de eerste wijzigingen al met ingang van 1 juli aanstaande in werking.  Het zal gaan om de volgende wijzigingen:

 De proeftijd

In contracten voor bepaalde tijd van maximaal zes maanden mag geen proeftijd meer worden opgenomen. Indien een werkgever dat toch doet, dan is het beding nietig en kan daar geen beroep op worden gedaan.

Het concurrentiebeding

In beginsel is het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidscontract voor bepaalde tijd niet toegestaan. Alleen onder bijzonder omstandigheden mag een concurrentiebeding in tijdelijke contracten worden opgenomen. Een concurrentiebeding is alleen toegestaan indien deze een ‘zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang dient’.  Meent de werkgever dat het opnemen van een concurrentiebeding vanwege deze belangen noodzakelijk is, dan dient hij dit in het beding te motiveren. Ontbreekt de motivatie, dan is het beding nietig. Is wel een motivering opgenomen maar meent de werknemer dat deze motivering niet steekhoudend is of niet (langer) van toepassing, dan kan hij zich tot de rechter wenden met het verzoek het beding te vernietigen.

De aanzegplicht

Er komt een aanzegtermijn voor contracten voor bepaalde tijd die een looptijd hebben van zes maanden of langer. Uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst dient de werkgever schriftelijk te laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet of niet en als hij het contract voortzet, onder welke voorwaarden hij het contract zal voortzetten. Doet de werkgever dit niet, dan is deze een vergoeding verschuldigd aan de werknemer ter hoogte van  één maandsalaris. Komt de werkgever deze verplichting wel na maar niet tijdig, dan is hij een vergoeding naar rato verschuldigd.

Begrenzing uitsluiting loondoorbetalingsverplichting

In een oproepovereenkomst mag worden opgenomen dat er tijdens de eerste zes maanden geen loondoorbetalingsplicht geldt als er onvoldoende werkaanbod is. Bij cao kan deze periode van zes maanden onbeperkt worden verlengd. Per 1 juli 2014 kan deze periode van zes maanden uitsluitend nog worden verlengd wanneer de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. Bij ministeriële regeling kan voorts worden bepaald dat voor bepaalde bedrijfstakken nuluren-contracten in het geheel niet meer mogelijk zijn.

Bovenstaande wijzigingen zullen per 1 juli aanstaande in werking treden, mits het wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Dit betekent dat op (tijdelijke) arbeidsovereenkomsten die worden aangegaan of verlengd op of na 1 juli 2014, het nieuwe recht van toepassing is. Voor de aanzegplicht geldt dat deze plicht ook op lopende tijdelijke contracten van toepassing wordt, voor zover deze contracten op of na 1 augustus 2014 van rechtswege eindigen.

Naast de hierboven gesignaleerde wijzigingen zal het ontslagstel per 1 juli 2015 worden gewijzigd. Nadere berichtgeving daarover volgt.

Dit artikel is bedoeld om u ad hoc informatie te geven over nieuwe wetgeving en jurisprudentie en bevat geen juridisch advies. Als u meer over dit onderwerp wilt weten of als u juridisch advies nodig heeft, neem dan contact met ons op: info@bd-advocaten.nl