Privacy notice voor sollicitanten

 

Als u solliciteert bij BDA, zullen wij persoonsgegevens van u gaan verwerken. Dit doen wij uiteraard op zorgvuldige wijze en in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Hieronder leest u meer over uw rechten met betrekking tot deze verwerking.

 

1. Wie gaat mijn persoonsgegevens verwerken?

Bronsgeest Deur Advocaten N.V. (BDA)

De Lairessestraat 137-143

1075 HJ AMSTERDAM

 

2. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Het doel van het verwerken van uw persoonsgegevens is u te registreren voor een eventuele functie bij BDA en, indien deze sollicitantstelling de start vormt van een selectieprocedure, een profiel voor u op te stellen, inhoudende dat BDA alle noodzakelijke data zal verwerken die zij nodig heeft om een inschatting te maken van de kwaliteiten en vaardigheden van u als sollicitant voor de nieuwe functie.

Er zullen uitsluitend persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de mogelijke werving. Verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de voorbereidende stappen voorafgaand aan het aangaan van een arbeidsovereenkomst en is in het gerechtvaardigd belang van BDA, te weten het belang bij het beoordelen en evalueren van u als sollicitant alvorens een besluit te nemen omtrent het aanbieden van een arbeidsovereenkomst.

Indien de beoordeling positief uitvalt en er besloten wordt u in dienst te nemen, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om een arbeidsovereenkomst op te stellen.

 

3 Welke categorieën persoonsgegevens worden door BDA verwerkt?

In het licht van voornoemde doeleinden, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • standaard identiteitsgegevens (zoals achternaam, naam en adres)
  • persoonlijke gegevens (geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, emailadres, hobby’s en interesses);
  • gegevens met betrekking tot uw werkervaring (profiel, eventuele gegevens van recente werkgevers, beëindiging van recente arbeidsovereenkomsten en uitgevoerde werkzaamheden);
  • gegevens met betrekking tot uw opleiding (diploma’s, certificaten, stages, cursussen)
  • taalvaardigheden;
  • overige persoonsgegevens die u ons ter hand stelt als onderdeel van uw sollicitantstelling, en die verband houden met de invulling van de functie;
  • digitale beoordeling via het internet (social media activiteiten), voor zover deze openbaar zijn voor BDA;
  • overige persoonsgegevens (anders dan de hiervoor reeds genoemde) ten aanzien waarvan BDA verplicht is conform de wet deze te verwerken.

U bent overigens niet strikt gehouden ons van al deze data te voorzien.

 

4. Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens

Het MT van BDA heeft toegang tot uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, met uitzondering van een eventueel assessment bureau etc. of een andere derde die betrokken is bij de aanname-/selectieprocedure. Dit kondigen wij vooraf aan.

 

5. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten mijn land van woonplaats?

Nee.

 

6. Hoe lang bewaart BDA mijn persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts voor de duur van het hierboven beschreven proces. Uw persoonsgegevens zullen aansluitend nog bewaard worden voor een periode van maximaal 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure, voor het geval werving niet leidt tot een arbeidsrelatie. In een voorkomend geval, en enkel met uw toestemming bewaren wij de gegevens gedurende een periode van 1 jaar na afloop van de selectieprocedure met het oog op toekomstige vacatures

 

7. Wat zijn mijn rechten met betrekking tot het verwerken van mijn persoonsgegevens door BDA en met wie kan ik contact opnemen?

U kunt te allen tijde contacten opnemen met BDA indien u hulp nodig heeft bij het opvragen of bewerken van uw persoonsgegevens. In aanvulling daarop kunt u te allen tijde contact opnemen met BDA indien u uw persoonsgegevens wilt inzien, aanpassen of verwijderen, het verwerken of doorgeven van uw persoonsgegevens wilt beperken of afschermen of bepaalde persoonsgegevens wilt wijzigen of wissen omdat deze feitelijk incorrect zijn. Contact met BDA kunt u opnemen via privacy@bd-advocaten.nl of +31 (0)20-305 3336. Vraagt u naar Philip Nabben. Mocht uw privacygerelateerde vraag of klacht niet naar uw tevredenheid zijn opgelost dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.