Compensatie transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na langdurige ziekte

Terug
Compensatie transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na langdurige ziekte
Categories
Nieuws Insights
Datum:
10 Sep 2018

Afgelopen juli gingen de Eerste en Tweede Kamer akkoord met de Regeling compensatie transitievergoeding bij een einde van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid. Op grond van deze nieuwe regeling kunnen werkgevers een compensatie vragen bij het UWV voor de transitievergoeding die wordt betaald bij het ontslag van een langdurig zieke werknemer.

Door:
Marieke ten Broeke

Compensatie bij einde arbeidsovereenkomst in de toekomst

De regeling treedt in werking op 1 april 2020. Vanaf dat moment kunnen werkgevers aanspraak maken op de compensatie voor arbeidsovereenkomsten die worden beëindigd wegens langdurige ziekte. Dit is in principe dus mogelijk na twee jaar arbeidsongeschiktheid. De aanvraag voor de compensatie moet worden gedaan binnen zes maanden na (volledige) betaling van de transitievergoeding.

Compensatie van in het verleden betaalde transitievergoeding

De regeling heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Dit betekent dat werkgevers ook voor ontslagen die plaatsvonden tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 nog compensatie kunnen aanvragen. Voor deze aanvragen hebben werkgevers de tijd tot en met 30 september 2020.

Het indienen van de aanvraag

De werkgever kan de compensatie aanvragen via een (digitaal) formulier van het UWV. Daarbij moet de werkgever een aantal gegevens met betrekking tot de betreffende werknemer verstrekken:

  • de arbeidsovereenkomst;
  • de loonstroken van de werknemer, waaruit het tijdens de ziekte aan de werknemer betaalde loon blijkt;
  • de gegevens op basis waarvan de transitievergoeding is berekend;
  • een bewijs van de betaling van de transitievergoeding;
  • stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens langdurige ziekte, zoals een beëindigingsovereenkomst, de beschikking van het UWV waarin de werkgever de toestemming krijgt voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst, of een vonnis van de kantonrechter waarin de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden;
  • indien de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd op grond van langdurige ziekte na toestemming van het UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de ziekteperiode van de werknemer en de naam van de behandelend bedrijfsarts.

Het UWV beslist vervolgens binnen acht weken over de aanvraag. Voor de aanvragen van de compensatie van voor de inwerkingtreding van de wet betaalde transitievergoedingen, geldt een afwijkende termijn: het UWV heeft in een dergelijk geval zes maanden de tijd om op de aanvraag te beslissen.

Praktische tips

Door de regeling is het niet langer nodig een zogenaamd slapend dienstverband in stand te houden met een langdurig zieke werknemer. Werkgevers worden immers gecompenseerd voor de kosten van de beëindiging. Als een transitievergoeding hoger uitvalt doordat de werkgever het dienstverband langere tijd slapend heeft voort laten duren, zal het UWV dit meerdere niet compenseren. Indien u op dit moment een werknemer met een slapend dienstverband heeft, is het daarom aan te raden spoedig tot beëindiging over te gaan.

Tot slot is het belangrijk dat alle gegevens die moeten worden verstrekt bij de aanvraag, goed worden bewaard. Dit is vooral een aandachtspunt voor aanvragen met betrekking tot vóór 1 april 2020 betaalde transitievergoedingen.